Privacy en gegevensbescherming

Copyright

Alle pagina's van deze website vallen onder het auteursrecht. Iedere bewerking, reproductie, verspreiding en/of openbare weergave, ongeacht het gebruikte medium, vormt een schending van het auteursrecht.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ondanks zorgvuldige controle van de inhoud, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Uitsluitend de exploitanten van de gelinkte pagina's zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Foto's

easyTherm archief, iStockphoto.com

Privacyverklaring easyTherm GmbH

Hartelijk dank voor uw interesse in onze website. easyTherm neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens ernstig op en gaat zeer verantwoordelijk om met uw persoonlijke gegevens. De onderstaande privacyverklaring moet u een overzicht geven van wat er met uw gegevens gebeurt en welke bescherming wij bieden.

1. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere nationale privacywetten en privacybepalingen is:

easyTherm GmbH
Thomas A. Edison-Straße 2, 7000 Eisenstadt, Oostenrijk
Tel: +43 3352 38200 600
E-mail: office@easy-therm.com
Website: https://www.easy-therm.com

 

2. Algemeen over gegevensverwerking

2.1 Omvang van de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgerelateerde gegevens van onze gebruikers in principe alleen in zoverre dit nodig is voor het beschikbaar stellen van een werkende website en het aanbieden van content en diensten. Het verzamelen en gebruiken van persoonsgerelateerde gegevens van onze gebruikers vindt regelmatig uitsluitend na toestemming van de gebruiker plaats. Een uitzondering geldt in gevallen waarin het om praktische redenen niet mogelijk is om voorafgaand toestemming te verkrijgen en de verwerking van de gegevens toegestaan is door wettelijke voorschriften.

2.2 Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens

In zoverre wij van de betroffen persoon toestemming voor het verwerken van persoonsgerelateerde gegevens trachten te verkrijgen, dient art. 6 par. 1 letter a van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens. Bij de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens die nodig is voor het nakomen van een overeenkomst waarin de betroffen persoon partij is, dient art. 6 par. 1 letter b van de AVG als wettelijke basis. Dit geldt ook voor verwerkingsprocedures die nodig zijn voor precontractuele handelingen. Voor zover een verwerking van persoonsgerelateerde gegevens noodzakelijk is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan onze onderneming is onderworpen, dient art. 6 par. 1 letter c van de AVG als wettelijke basis. In gevallen waarin vitale belangen van de betroffen persoon of een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgerelateerde gegevens noodzakelijk maken, dient art. 6 par. 1 letter d van de AVG als wettelijke basis. Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een rechtmatig belang van onze of een derde onderneming en wegen de belangen, grondrechten en elementaire mensenrechten van de betroffen persoon niet zwaarder dan het eerstgenoemde belang, dan dient art. 6 par. 1 letter f van de AVG als wettelijke basis voor de verwerking.

2.3 Verwijderen van gegevens en duur van opslag

De persoonsgerelateerde gegevens van de betroffen persoon worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag vervalt. Er kan sprake zijn van een verder voortdurende opslag, indien dit door de Europese en nationale wetgeving is voorzien in wettelijke EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een door de genoemde normen voorgeschreven termijn van opslag afloopt, behalve als er een noodzaak tot verdere opslag van de gegevens bestaat voor het afsluiten of nakomen van een overeenkomst.

 

3. Beschikbaar stellen van de website en aanmaken van logfiles

3.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij iedere aanroep van onze internetpagina's legt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de aanroepende computer vast. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

 1. informatie over het browsertype en de gebruikte versie
 2. het besturingssysteem van de gebruiker
 3. de internetprovider van de gebruiker
 4. datum en tijd van de toegang
 5. websites waarvanaf het systeem van de gebruiker op onze website terechtkomt
 6. websites die door het systeem van de gebruiker worden opgeroepen via onze website

De gegevens worden eveneens in de logfiles van ons systeem opgeslagen. De IP-adressen van de gebruiker of andere gegevens die de gegevens herleidbaar maken naar een gebruiker, zijn hierdoor niet betroffen. Er vindt geen opslag van deze gegevens samen met andere persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker plaats.

3.2 Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens is art. 6 par. 1 letter f van de AVG.

3.3 Doel van de gegevensverwerking

De gegevens dienen ons om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen. Daarin ligt ook ons rechtmatige belang aan de gegevensverwerking zoals in art. 6 par. 1 letter f van de AVG.

3.4 Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. In geval van het verzamelen van de gegevens voor het beschikbaar stellen van de website is dit het geval wanneer de betreffende sessie beëindigd is.

3.5 Mogelijkheid van verzet en verwijdering

Het verzamelen van de gegevens voor het beschikbaar stellen van de website en de opslag van gegevens in logfiles is strikt noodzakelijk voor de werking van de website. De gebruiker kan hier dan ook geen bezwaar tegen maken.

4. Gebruik van cookies

4.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website gebruikt alleen technische cookies waarin geen persoonsgerelateerde gegevens worden opgeslagen. Bij cookies gaat het om tekstbestanden die in de internetbrowser c.q. door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker worden opgeslagen. Als een gebruiker een website aanroept, dan kan een cookie worden opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenvolgorde waardoor de browser bij een volgende aanroep van de website eenduidig kan worden geïdentificeerd. Cookies die al zijn opgeslagen op de computer, kunnen op elk moment worden gewist. De manier waarop dat kan worden gedaan vindt u in de handleiding van uw browser (onder "Help" in het menu van de browser).

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijk te maken. Voor sommige elementen van onze website is het nodig dat de aanroepende browser ook na het wisselen van pagina kan worden geïdentificeerd. In de cookies worden daarbij de volgende gegevens opg

 1. selectie in showroom

De op deze wijze verzamelde gegevens van de gebruiker zijn geanonimiseerd en niet persoonsgerelateerd. Daardoor kunnen de gegevens niet meer in verband worden gebracht met de aanroepende gebruiker.

4.2 Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens met gebruikmaking van cookies is art. 6 par. 1 letter f van de AVG.

4.3 Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites te vereenvoudigen voor de gebruiker. De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. Daarin ligt ook ons rechtmatige belang bij de persoonsgerelateerde gegevensverwerking zoals in art. 6 par. 1 letter f van de AVG.

4.4 Duur van de opslag, mogelijkheid tot verzet en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en hiervandaan naar ons overgebracht. Daardoor hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies deactiveren of beperken. Al opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden gewist. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.

 

5. Nieuwsbrief en contactformulier

5.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bestaat de mogelijkheid om u gratis op onze nieuwsbrief te abonneren en aanvragen te verzenden. Daarbij worden bij de aanmelding op de nieuwsbrief de gegevens uit het onlineformulier aan ons verstuurd.

 1. Naam
 2. Adres
 3. Land
 4. Telefoon
 5. E-mail
 6. Geslacht
 7. Bovendien worden de volgende gegevens verzameld bij de aanmelding c.q. aanvraag: datum en tijd van de registratie c.q. aanvraag

Voor de verwerking van de gegevens wordt tijdens het aanmeldproces uw toestemming gevraagd en naar deze privacyverklaring verwezen. In samenhang met de gegevensverwerking voor de verzending van nieuwsbrieven wordt de door u opgegeven informatie doorgestuurd aan onze nieuwsbriefprovider "Connex Marketing GmbH", gepland Kajomi GmbH. Hiervoor hebben we een verwerkersovereenkomst in de zin van art. 28 van de AVG afgesloten. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van nieuwsbrieven.

5.2 Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens na aanmelding voor nieuwsbrieven door de gebruiker is bij gegeven toestemming van de gebruiker art. 6 par. 1 letter a van de AVG.

5.3 Doel van de gegevensverwerking

Het e-mailadres van de gebruiker wordt geregistreerd om de nieuwsbrief toe te kunnen sturen. Het verzamelen van overige persoonsgerelateerde gegevens in het kader van het aanmeldproces dient om misbruik van de diensten of het gebruikte e-mailadres te voorkomen en een gepersonaliseerde aanhef op te kunnen stellen.

5.4. Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt vervolgens opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

5.5 Mogelijkheid van verzet en verwijdering

Het abonnement van de nieuwsbrief kan op elk moment worden opgezegd door de betrokken gebruiker. Hiertoe bevindt zich in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link.

 

6. Gebruik van Google Analytics

6.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze internetpagina gebruiken we voor efficiëntieverhoging de diensten van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zgn. 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) worden overgedragen aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Om het belang van de gebruikers bij de bescherming van hun persoonsgerelateerde gegevens te beschermen, worden deze gegevens geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt daarom onherkenbaar aan Google verzonden. U kunt voorkomen dat er cookies worden opgeslagen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk geen gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. U kunt daarnaast voorkomen dat de door het cookie verzamelde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) naar Google worden verstuurd en door Google worden verwerkt, door de betreffende browserplug-in te downloaden van de volgende link en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout Deze website gebruikt cookies ook met het doel om de bezoekers via remarketing-campagnes op een later tijdstip aan te spreken met online reclame via het reclamenetwerk van Google. Om remarketing-annonces weer te geven, gebruiken externe aanbieders, zoals Google, cookies op basis van een bezoek aan onze website. U hebt als gebruiker de mogelijkheid om het gebruik van cookies door Google te deactiveren door de volgende pagina voor deactivering van Google op te roepen: www.google.com/ads/preferences. De volgende gegevens worden verzameld in het kader van het registratieproces:

 1. het versleutelde IP-adres van de gebruiker
 2. datum en tijd van de toegang
 3. frequentie van pagina-aanroepen
 4. gebruik van websitefuncties
 5. het besturingssysteem van de gebruiker
 6. de internetprovider van de gebruiker
 7. datum en tijd van de toegang
 8. websites waarvanaf het systeem van de gebruiker op onze website terechtkomt
 9. websites die door het systeem van de gebruiker worden opgeroepen via onze website
 10. gebruikte besturingssystemen van eindapparaten
 11. leeftijd, geslacht, talen, interesses, land van herkomst

6.2 Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens is ons rechtmatige belang bij efficiëntieverhoging en bij de financiering van de website in de zin van art. 6 par. 1 letter f van de AVG.

6.3 Doel van de gegevensverwerking

Het doorgeven van het geanonimiseerde IP-adres aan Google dient om de efficiëntie van onze website te verhogen en hiertoe het gebruikersgedrag geanonimiseerd te evalueren, en om deze website te financieren.

6.4 Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel.

 

7. Gebruik van social-mediaplug-ins

7.1 Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Deze website gebruikt social-mediaplug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., VS ("Facebook"). De plug-ins zijn herkenbaar aan één van de Facebook-logo's (witte "f" op blauwe tegel of een "duim omhoog"-teken), of zijn aangegeven met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de Facebook Social Plugins kan hier worden ingezien: developers.facebook.com/docs/plugins. Wij gebruiken verder sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk Google+, dat wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). De plug-ins zijn bijv. herkenbaar aan buttons met het teken "+1" of een witte of gekleurde achtergrond. Hier vindt u een overzicht van de Google plug-ins en hoe deze er uitzien: developers.google.com/+/plugins.

Tevens worden zogenoemde social plugins ("plug-ins") van de microbloggingdienst Twitter gebruikt, die wordt geëxploiteerd door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ("Twitter"). De plug-ins zijn herkenbaar aan een Twitter-logo, bijvoorbeeld in de vorm van de blauwe 'Twitter-vogel'. Hier vindt u een overzicht van de Twitter plug-ins en hoe deze er uitzien: twitter.com/about/resources/buttons.
Wanneer u een webpagina van onze website oproept die zo'n plug-in bevat, bouwt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook op. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook direct aan uw browser overgedragen en door uw browser in de webpagina geïntegreerd. Wij hebben dan ook geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren u daarom dienovereenkomstig over onze stand van kennis:
door de integratie van de plug-in ontvangt Facebook de informatie, dat u de betreffende pagina van onze website hebt opgeroepen. Als u bij Facebook bent aangemeld, kan Facebook het bezoek op uw Facebook-account plaatsen. Als er interactie met de plug-ins plaatsvindt, bijvoorbeeld als u op de Like-button drukt of een commentaar geeft, wordt de betreffende informatie direct vanuit uw browser naar Facebook verstuurd en daar opgeslagen. Ook als u geen lid van Facebook bent, bestaat de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres achterhaalt en opslaat. Het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en het gebruik van gegevens door Facebook, evenals uw rechten en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen, kunt u lezen in de privacybeschermingsinformatie van Facebook: www.facebook.com/policy.php. Als u lid bent van Facebook en niet wilt dat Facebook via onze webpagina's gegevens over u verzamelt en deze koppelt aan uw bij Facebook opgeslagen accountgegevens, moet u zich voor uw bezoek aan onze webpagina's afmelden bij Facebook. Het is ook mogelijk om sociale plug-ins van Facebook te blokkeren met add-ons voor uw browser, bijvoorbeeld met Facebook Blocker.

7.2 Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is de toestemming van de gebruiker volgens art. 6 par. 1 letter a van de AVG.

7.3 Doel van de gegevensverwerking

Het doorgeven van deze gegevens dient voor marketingdoeleinden van onze website.

7.4 Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het bereiken van het doel.

 

8. Rechten van de betrokken persoon

Als er persoonsgerelateerde gegevens van uw worden verwerkt, bent u de betrokkene en hebt u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke:

8.1 Recht op informatie

U kunt verlangen van de verantwoordelijke dat deze bevestigt of er persoonsgerelateerde gegevens die u betreffen door ons worden verwerkt. Als er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u van de verantwoordelijke verlangen geïnformeerd te worden over de volgende informatie:

 1. de doelen waarvoor de persoonsgerelateerde gegevens worden verwerkt;
 2. de categorieën van persoonsgerelateerde gegevens die verwerkt worden;
 3. de ontvanger resp. de categorieën van ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens zijn of worden meegedeeld;
 4. de geplande duur van de opslag van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens of, als hierover geen concrete informatie kan worden gegeven, criteria voor het bepalen van de opslagduur;
 5. het bestaan van een recht op correctie of wissen van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens, een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht van verzet tegen deze verwerking;
 6. het bestaan van een recht tot het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, als de persoonsgerelateerde gegevens niet bij de betrokken persoon zijn ingewonnen;
 8. het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling zoals bedoeld in art. 22 par. 1 en 4 van de AVG en – ten minste in deze gevallen – bewijskrachtige informatie over de gebruikte logica en de reikwijdte en de nagestreefde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon.

U hebt het recht om te verlangen geïnformeerd te worden of de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens naar een ander land of een internationale organisatie worden verzonden. In deze samenhang kunt u verlangen geïnformeerd te worden over toereikende garanties in overeenstemming met art. 46 van de AVG in samenhang met de verzending.

8.2 Recht op rectificatie

U hebt een recht op rectificatie en/of vervollediging tegenover de verantwoordelijke, in zover de verwerkte persoonsgerelateerde gegevens die u betreffen onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke dient de correctie onmiddellijk door te voeren.

8.3 Recht op beperking van de verwerking

Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens verlangen:

 1. als u de juistheid van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens betwist voor een duur die het de verantwoordelijke mogelijk maakt, de juistheid van de persoonsgerelateerde gegevens te controleren;
 2. de verwerking onrechtmatig is en u niet wilt dat de persoonsgerelateerde gegevens worden gewist, maar in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgerelateerde gegevens verlangt;
 3. de verantwoordelijke de persoonsgerelateerde gegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze nodig hebt om wettige aanspraken in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 4. als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking volgens art. 21 par. 1 van de AVG en nog niet vaststaat of de rechtmatige motieven van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw motieven.

Als de verwerking van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens is beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettige aanspraken te maken, uit te oefenen of te verdedigen of ter bescherming van rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of om redenen van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat. Als de verwerking is beperkt op basis van (één van) de bovengenoemde voorwaarden, wordt u door de verantwoordelijke ingelicht voordat de beperking wordt opgeheven.

8.4 Recht op vergetelheid

a) Verwijderingsplicht

U kunt verlangen van de verantwoordelijke, dat de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens onmiddellijk worden gewist, en de verantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te wissen, voor zover sprake is van één van de volgende gronden:

 1. De u betreffende persoonsgerelateerde gegevens zijn niet meer nodig voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of op andere wijze worden verwerkt.
 2. U herroept uw toestemming, waarop de verwerking in overeenstemming met art. 6 par. 1 letter a of art. 9 par. 2 letter a van de AVG was gebaseerd, en er bestaat geen andere wettelijke basis voor de verwerking.
 3. U maakt overeenkomstig art. 21 par. 1 van de AVG bezwaar tegen de verwerking en er bestaan geen zwaarder wegende gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met art. 21 par. 2 van de AVG.
 4. De u betreffende persoonsgerelateerde gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 5. Het wissen van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting volgens Europees recht of het recht van één van de lidstaten waar de verantwoordelijke aan is onderworpen.
 6. De u betreffende persoonsgerelateerde gegevens zijn verzameld in het kader van aangeboden diensten van de informatiemaatschappij zoals in art. 8 par. 1 van de AVG.

b) Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens openbaar heeft gemaakt en als hij volgens art. 17 par. 1 van de AVG verplicht is deze te wissen, dan treft hij rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten passende maatregelen, ook van technische aard, om voor de gegevensverwerking verantwoordelijken die de persoonsgerelateerd gegevens verwerken erover te informeren dat u als betrokken persoon hebt verzocht om verwijdering van alle koppelingen met deze persoonsgerelateerde gegevens en van kopieën of replica's van deze persoonsgerelateerde gegevens.

c) Uitzonderingen

Het recht op vergetelheid bestaat niet voor zover de verwerking nodig is

 1. voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
 2. voor het vervullen van een wettelijke verplichting die de verwerking noodzakelijk maakt volgens het recht van de Unie of van de lidstaat waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, of voor de uitvoering van een taak voor het algemeen belang of voor het uitoefenen van staatsmacht, die de verantwoordelijke opgedragen heeft gekregen;
 3. om redenen van het algemeen belang op het gebied van openbare gezondheid volgens art. 9 par. 2 letters h en i en art. 9 par. 3 van de AVG;
 4. voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor doeleinden van wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig art. 89 par. 1 van de AVG, voor zover het onder paragraaf a) genoemde recht naar verwachting de verwezenlijking van de doelen van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig belemmert, of
 5. om wettige aanspraken in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.

8.5 Recht op kennisgeving

Als u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking tegenover de verantwoordelijke hebt doen gelden, is deze verplicht om alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens zijn meegedeeld, deze rectificatie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen, behalve als dit onmogelijk blijkt of met een onevenredig grote inspanning gepaard gaat. U hebt tegenover de verantwoordelijke het recht om over deze ontvangers geïnformeerd te worden.

8.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens, die u beschikbaar hebt gesteld aan de verantwoordelijke, in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen, voor zover dit technisch mogelijk is. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te brengen zonder te worden gehinderd door de verantwoordelijke aan wie u de persoonsgerelateerde gegevens ter beschikking hebt gesteld, voor zover

 1. de verwerking berust op een inwilliging volgens art. 6 par. 1 letter a van de AVG of art. 9 par. 2 letter a van de AVG of op een overeenkomst zoals in art. 6 par. 1 letter b van de AVG en
 2. de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen plaatsvindt.

In uitoefening van dit recht hebt u verder het recht om te bewerkstelligen dat de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens direct van een verantwoordelijke naar een andere verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch uitvoerbaar is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden beperkt. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens geldt niet voor een verwerking van persoonsgerelateerde gegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak voor het algemeen belang of het uitoefenen van staatsmacht als dit de verantwoordelijke is opgedragen.

8.7 Recht van bezwaar

U hebt het recht om om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens die plaatsvindt op grond van art. 6 par. 1 letter e of f van de AVG. De verantwoordelijke verwerkt de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens niet meer, behalve als hij dwingende verdedigbare redenen voor de verwerking kan aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor het maken, uitoefenen of verdedigen van wettige aanspraken. Als de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens worden verwerkt om direct marketing te bedrijven, dan hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens met dergelijke marketingdoeleinden; dat geldt ook voor profiling, voor zover die met dergelijke direct marketing in verband staat. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor doeleinden van direct marketing, dan worden de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens niet meer gebruikt voor deze doeleinden. U hebt de mogelijkheid om in samenhang met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij – ongeacht Richtlijn 2002/58/EG – uw recht op bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde processen, waarbij technische specificaties worden gebruikt.

8.8 Recht op herroeping van de privacyrechtelijke toestemmingsverklaring

U hebt het recht uw privacyrechtelijke toestemmingsverklaring op elk moment te herroepen. Door het herroepen van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot aan het herroepen plaatsgevonden verwerking niet aangetast.

8.9 Recht op bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd een ander bestuursrechtelijk of gerechtelijk rechtsmiddel hebt u het recht tot het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermoedelijke overtreding, als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens in strijd is met de AVG. De toezichthoudende autoriteit bij welke het bezwaar is ingediend, informeert de klager over de stand en de resultaten van het bezwaar, evenals over de mogelijkheid van een doeltreffende voorziening in rechte volgens art. 78 van de AVG.