Algemene voorwaarden

1. Geldigheidsbereik

1.1 De levering van goederen en/of de voltrekking van dienstverlening door easyTherm GmbH ("easyTherm") aan dan wel voor haar kopers ("contractanten") (tezamen "partijen") vindt uitsluitend plaats op basis van deze AV.

1.2 Contractanten van easyTherm kunnen zowel consumenten als ondernemers zijn. Voor zover er verschillende regelingen van toepassing zijn voor consumenten en ondernemers, wordt dit kenbaar gemaakt.

1.3 Andersluidende of van de AV afwijkende regelingen van de contractant, in het bijzonder in zijn algemene voorwaarden, gelden alleen in zoverre deze uitdrukkelijk en schriftelijk door easyTherm bevestigd zijn. easyTherm is niet verplicht de andersluidende en/of afwijkende regelingen dan wel algemene voorwaarden van contractanten te weerspreken, ook niet als hierin de geldigheid van de betreffende regeling zelf als uitdrukkelijke voorwaarde voor het sluiten van transacties is voorzien.

 

2. Offertes/opdrachtbevestigingen

2.1 Onze offertes zijn vrijblijvend, kostenbegrotingen zijn niet-bindend. Stukken als afbeeldingen, schetsen, tekeningen, kostenstaten etc. zijn alleen bindend als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Sluiting van contracten komt pas tot stand na binnenkomst van de schriftelijke opdrachtbevestiging van easyTherm bij de contractant of door levering van goederen of het verlenen van diensten.

2.2 De omvang en inhoud van de contractuele betrekking worden bepaald door de schriftelijke opdrachtbevestiging van easyTherm c.q., bij gebrek aan een dergelijke bevestiging, door de feitelijke levering van producten of diensten.

 

3. Overheidsvergunningen

Als er officiële vergunningen nodig zijn voor de verwezenlijking van de overeenkomst, moet de contractant deze tijdig regelen, anders heeft easyTherm ongeacht andere aanspraken het recht terug te treden uit de overeenkomst.

 

4. Ontwerpen en documentatie/installatiesoftware/installatieregels

4.1 Alle catalogi, prospectussen, afbeeldingen en besturings- en regelprogramma's etc. van easyTherm zijn en blijven intellectueel eigendom van easyTherm. Ieder gebruik, vermenigvuldiging, verspreiding, publicatie, demonstratie of andere wijze van terbeschikkingstelling aan derden is uitsluitend toegestaan na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van easyTherm.

4.2 easyTherm behoudt zich het recht voor de goederen en/of diensten en/of ontwerpen en/of documentatie te wijzigen als dit vanwege technische en/of wettelijke en/of andere veranderingen en/of productwijzigingen en/of productontwikkelingen en/of overeenkomstige noodzakelijk blijkende veranderingen nodig is. Iedere dergelijke wijziging heeft een aanpassing van de prijs en/of de leveringstermijn tot gevolg.

4.3 Bij het gebruik van goederen moeten de installatie-, bedienings- en andere technische voorschriften en aanwijzingen van easyTherm in acht worden genomen. De contractant zal deze verplichting zo nodig ook aan zijn klanten communiceren.

4.4 Voor een formele aankoop van goederen is een afzonderlijke overeenkomst nodig.

 

5. Leverings- en dienstverleningstermijn

5.1 De door easyTherm aangegeven termijnen zijn niet-bindend. Dergelijke termijnen beginnen in geen geval voor bereiken van overeenstemming over alle opdrachtbijzonderheden.

5.2 easyTherm heeft het recht leveringen resp. dienstverlening in delen uit te voeren.

5.3 easyTherm heeft het recht leveringen en dienstverleningen, waaronder ook de verlening van garantieprestaties, achter te houden tot de contractant aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

5.4 easyTherm heeft op elk moment het recht terug te treden uit de overeenkomst resp. deze onmiddellijk te beëindigen als de contractant in gebreke blijft bij het voldoen aan zijn verplichtingen.

 

6. Overgang van genot en risico

6.1 Nut en risico gaan over op de contractant zodra easyTherm de contractant heeft laten weten bereid te zijn tot levering, ook als de levering inclusief montage plaatsvindt.

6.2Als de verzending vertraagd is of niet mogelijk is door redenen die buiten de macht van easyTherm liggen, worden de goederen voor rekening en risico van de contractant opgeslagen.

6.3 De contractant moet op eigen kosten en voor eigen risico het transport organiseren.

6.4 easyTherm is niet verplicht een transportverzekering af te sluiten. Een verzekering van goederen wordt alleen afgesloten na schriftelijke opdracht daartoe door de contractant en voor diens rekening.

6.5 De contractant geeft uitdrukkelijk toestemming voor de inontvangstneming van de goederen door derden die daartoe opdracht hebben gekregen van easyTherm, bijvoorbeeld contractuele partners van easyTherm.

6.6 Als de contractant een consument is, gaat bij eventuele verzending van de goederen het risico op hem over voor zover de contractant de verzendwijze heeft goedgekeurd en/of bepaald.

 

7. Overmacht

Als easyTherm door overmacht niet in staat is om te leveren en/of diensten te verlenen, zal easyTherm de contractant daarover onmiddellijk en zonder nalatig verzuim informeren. easyTherm heeft in geval van overmacht het recht geheel of gedeeltelijk terug te treden uit de overeenkomst. In elk geval worden eventuele leverings- en dienstverleningstermijnen van easyTherm verlengd met de duur van de overmacht.

 

8. Prijzen/kosten

8.1 Alle prijzen van easyTherm zijn netto af fabriek (excl. wettelijke heffingen en belastingen), inclusief verpakkingskosten, maar exclusief transport- en/of verzekeringskosten.

8.2 Voor het leveren van diensten, zoals installatie-, onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden en trainingen/instructies gelden de uurtarieven voor meerwerk van easyTherm.

8.3 In de volgende gevallen is de contractant verplicht, ongeacht verdere in de AV genoemde kostendragersregelingen, alle kosten die voor easyTherm ontstaan te dragen:

a) Inbedrijfstelling van goederen;
b) Wijzigingen van de omvang van levering of dienstverlening, om welke reden dan ook, bijvoorbeeld om technische redenen enz., ook zonder verwittiging van de contractant;
c)Contractbeëindigingen/-storneringen/-annuleringen;
d) Uitstel van de dienstverlening en/of levering om redenen die binnen de verantwoordelijkheid van de contractant liggen, zoals het niet voldoen aan verplichtingen en/of het in verzuim blijven door de contractant, of op verzoek van de contractant;
e) Gerechtvaardigd claimen van het eigendomsvoorbehoud resp. doorzetten van het eigendomsrecht door easyTherm.

 

9. Betaling

9.1 Alle vorderingen van easyTherm zijn onmiddellijk na ontvangst van de factuur opeisbaar zonder aftrek van een korting of andere minderingen. easyTherm heeft het recht goederen resp. diensten alleen te leveren c.q. te verlenen na vooruitbetaling. Leveringen onder rembours zijn alleen mogelijk tot een te betalen bedrag van EUR 2.000,–.

9.2 easyTherm heeft het recht door de contractant gedane betalingen in mindering te brengen op eventuele invorderingskosten. Betalingen mogen ook in mindering worden gebracht op andere vorderingen bij andersluidende opdracht van de contractant.

9.3 Bij betalingsachterstand van de kant van de contractant heeft easyTherm het recht het hele openstaande aankoopbedrag opeisbaar te maken en/of vertragingsrente van 12 % per jaar in rekening te brengen.

9.4 De contractant is verplicht de goederen en/of dienstverlening aan te nemen. Het volgende geldt daarnaast aanvullend op en/of afwijkend van het voornoemde alleen voor de contractuele relatie met ondernemers:

9.5 Bij termijnbetalingsovereenkomsten leidt achterstand van een termijn automatisch tot vervallen van de termijnbetalingsovereenkomst.

9.6 Bij een betalingsachterstand van meer dan 14 dagen of in geval van insolventie komen toegekende (extra) kortingen en bonussen te vervallen en worden deze terugverrekend.

 

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Totdat de aankoopprijs geheel is voldaan behoudt easyTherm het onbeperkte eigendomsrecht op de goederen. easyTherm heeft het recht zijn eigendom kenbaar te maken op de buitenzijde van de goederen. Een dergelijke aanduiding mag niet worden verwijderd door de contractant.

10.2 Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat, is iedere doorverkoop, verwerking of verpanding, eigendomsoverdracht tot zekerheid of welke andere beschikking over de goederen dan ook ontoelaatbaar. De contractant moet easyTherm onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere verandering van de werkelijke of gerechtelijke status van de onder het eigendomsvoorbehoud staande goederen, dus bijvoorbeeld van beslagleggingen of verslechteringen van de toestand.

10.3 Het claimen van het eigendomsvoorbehoud geldt niet als terugtreding van de overeenkomst en ontslaat de contractant niet van zijn plichten, vooral niet die van de betaling van de aankoopsom.

10.4 Als easyTherm zijn eigendomsvoorbehoud claimt, is de contractant onmiddellijk verplicht de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen terug te geven. easyTherm heeft het recht de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen op elk moment zelf terug te halen. Bovendien is de contractant verplicht voor de duur van het bezit van de goederen een passende vergoeding te betalen en de waardevermindering, maar ten minste 25% van de waarde van de goederen extra te vergoeden. De onderstaande bepaling geldt alleen voor zakelijke betrekkingen met contractanten die ondernemer zijn.

10.5Als de goederen ondanks overeengekomen eigendomsvoorbehoud worden doorverkocht of op andere wijze doorgegeven aan derden, staat de contractant zekerheidshalve nu al alle daaruit resulterende aanspraken hierop tot maximaal de hoogte van een eventueel uitstaande vordering af aan easyTherm en verplicht hij zich onverwijld alle voor overdracht noodzakelijke maatregelen te nemen, zoals opname in de boeken, in het bijzonder in OP-lijsten, verwittiging van de debiteur, etc. De contractant is verplicht en easyTherm heeft het recht om derden te verwittigen over de overdracht. De contractant moet easyTherm onmiddellijk een kopie van deze verwittiging doen toekomen.

 

11. Reclameverplichting

De contractant is verplicht goederen en diensten onverwijld bij risico-overgang resp. verlening te controleren op volledigheid en vrijheid van defecten en over eventuele defecten of onvolledigheid onverwijld schriftelijk en gespecificeerd te reclameren bij easyTherm. Deze regeling geldt ook voor verborgen gebreken vanaf het moment van kennis van dergelijke gebreken. Als een contractant een ondernemer is, geeft het doen van een reclamatie niet het recht op gedeeltelijke of gehele inhouding van betalingen. Als goederen in bedrijf worden gesteld door easyTherm of een geautoriseerde derde, moet de contractant eventuele defecten of onvolledigheden bij de inbedrijfstelling reclameren. Als de contractant niet (tijdig) reclameert, verliest hij alle aanspraken.

 

12. Aansprakelijkheid/garantie

12.1 De wettelijke garantietermijnen zijn van toepassing. Door het verhelpen van defecten buiten de garantietermijn ontstaan geen aanspraken.

12.2 easyTherm stelt zich alleen aansprakelijk voor eigenschappen die easyTherm uitdrukkelijk heeft toegezegd aan de contractant. Zo is bijvoorbeeld iedere garantie of aansprakelijkheid voor compatibiliteit van goederen met andere producten, systemen, installaties of delen daarvan, evenals geschiktheid voor een bepaalde toepassing uitgesloten.

12.3 easyTherm heeft het recht de aard van de garantieverlening zelf te bepalen. Vervangingsmaatregelen zijn zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van easyTherm uitgesloten.

12.4 Voorwaarde voor aansprakelijkheids- resp. eventuele garantieaanspraken van de contractant is, dat de goederen door easyTherm of een geautoriseerde derde in bedrijf zijn gesteld. Een garantie voor handelingen van derden, bijv. installateur en/of elektricien etc. is uitgesloten.

12.5 De aansprakelijkheid en eventuele garantie vervalt zodra de contractant nalaat de in de aansprakelijkheids- resp. garantietermijn eventueel noodzakelijke reparatiewerkzaamheden en onderhoud van de goederen te laten uitvoeren.

12.6 Er bestaat geen aansprakelijkheid of garantie voor o.a. slijtageonderdelen, bij overmacht, inwerking van vocht, overmatige verontreiniging, brand, ontoereikende ventilatie, spanningsfluctuaties van meer dan +/-10 %, evenals elektrische resp. elektromagnetische invloeden en andere invloeden van buitenaf.

12.7 Bij verbetering of vervanging begint de garantietermijn niet van voren af aan.

12.8 Montage-, onderhouds- en/of reparatielocaties moeten op de gewoonlijke werktijden toegankelijk worden gehouden, anders is sprake van aanvaardingsverzuim van de contractant.

12.9 Bij aanvaarding van reparatieopdrachten en/of bij de uitvoering van werkzaamheden aan gebruikte installaties en/of installaties van andere fabrikanten aanvaardt easyTherm geen aansprakelijkheid en verleent easyTherm geen garantie, uitgezonderd eventuele door easyTherm in het kader van deze werkzaamheden gemonteerde (nieuwe) goederen in deze installaties.

12.10 Als goederen van easyTherm op grond van constructievoorschriften, tekeningen of modellen van de contractant zijn gemaakt, is easyTherm in principe niet verplicht, de juistheid van deze specificaties te controleren. De aansprakelijkheid en garantie van easyTherm strekt zich niet uit tot de juistheid van de constructie en overige opgaven van de contractant, maar alleen tot in hoeverre de goederen in overeenstemming met deze opgaven zijn gefabriceerd.

12.11 Iedere wijziging van goederen die niet door easyTherm geautoriseerd is, resp. gebruik van goederen in combinatie met andere apparaten en/of toebehoren waarvan de compatibiliteit niet uitdrukkelijk door easyTherm is toegezegd, resp. onvakkundige bediening en/of gebruik van meer dan 1500 vollasturen per jaar of het gebruik van de geleverde producten voor commerciële doeleinden (uitgezonderd de verder naar beneden aangevoerde bepaling) leidt tot uitsluiting van de garantie.

Het volgende geldt daarnaast aanvullend op en/of afwijkend van het voornoemde alleen voor de contractuele relatie met ondernemers:

12.12 De garantietermijn bedraagt 3 maanden.

12.13 Er wordt uitsluitend garantie verleend als een vóór het moment van verlopen van de garantietermijn noodzakelijk(e) herstel en/of revisie van de goederen door easyTherm of door een van easyTherm toegelaten persoon heeft plaatsgevonden. De garantie vervalt zodra de opdrachtgever en/of vreemd personeel herstel- en/of revisiewerkzaamheden aan de goederen verrichten.

12.14 In het geval van deelleveringen van goederen en/of dienstverlening in delen, begint de garantietermijn met de uitvoering en/of verrichting van de betreffende (deel-) levering en/of (deel-) dienst.

12.15 Om aanspraak te kunnen maken op garantie, moet de contractant het easyTherm zo gemakkelijk mogelijk maken de gebreken vast te stellen en te verhelpen. De vervangen onderdelen of installaties worden eigendom van easyTherm . De vermoedensregel van § 924 van het ABGB is uitgesloten.

12.16 easyTherm kan zich in elk geval defecte goederen of delen daarvan laten toezenden ter verbetering.

12.17De garantie op basis van § 922 par. 1, tweede zin, tweede zinsnede ABGB (beschrijving, proef, monster), § 922 par. 2 ABGB en § 933b par. 1 ABGB is uitgesloten. Als levering van een monster is overeengekomen, dan is iedere aansprakelijkheid of garantie van de kant van easyTherm uitgesloten.

 

13. Aansprakelijkheid

13.1 easyTherm is zonder beperking aansprakelijk volgens de wettelijke bepalingen voor persoonlijk letsel dat is terug te voeren op verwijtbaar verzuim van de kant van easyTherm. Contractuele aanspraken op schadevergoeding bestaan alleen bij opzet en grove nalatigheid. De wettelijke verjaringstermijnen zijn van toepassing.

13.2 De goederen bieden alleen die zekerheid, die op grond van de wettelijke (product-) voorschriften, gebruiksvoorschriften etc. kan worden verwacht. Voorwaarde voor de vereiste bedrijfsveiligheid van de goederen is de uitvoering van aansluitwerkzaamheden en/of installatiewerkzaamheden en/of inbedrijfstellingswerkzaamheden en/of herstelwerkzaamheden met gebruikmaking van originele vervangende onderdelen door easyTherm of door geautoriseerde partners.

13.3 In geval van aansprakelijkheid kan alleen geldelijke vergoeding worden verlangd, waarbij de aansprakelijkheid beperkt blijft tot de grootte van de nettowaarde van de goederen, in elk geval ten hoogste 5.000,00 euro.

13.4 De vergoeding van gevolgschade door easyTherm is uitgesloten.

Het volgende geldt daarnaast aanvullend op en/of afwijkend van het voornoemde alleen voor de contractuele relatie met ondernemers:

13.5 Contractuele aanspraken op schadevergoeding bestaan uitsluitend bij opzet en grove schuld. Een aansprakelijkheid voor middellijke schade (zoals winstderving, gevolgschade en/of aanspraken van derden) is uitgesloten. De omkering van bewijslast in overeenstemming met § 1298 ABGB wordt uitgesloten.

13.6 Alle aanspraken op schadevergoeding door defecten aan leveringen en/of dienstverlening moeten – als de defecten niet uitdrukkelijk worden erkend door easyTherm – binnen 6 maanden na hun objectieve herkenbaarheid, maar ten laatste binnen 3 jaar na de aanspraakgevende gebeurtenis gerechtelijk geldend gemaakt worden, anders vervallen de aanspraken.

13.7 De contractant stelt easyTherm in al die gevallen schadeloos, waarin easyTherm door een handelwijze van de contractant door een derde aansprakelijk wordt gesteld. De contractant moet ook ieder gevolg van een veronachtzaming van zijn plichten zelf dragen.

 

14. Compensatie/terughouding/aanvechting

14.1 De contractant ziet er uitdrukkelijk van af eigen vorderingen, uit welke titel en rechtsverhouding dan ook, tegen aanspraken van easyTherm te verrekenen of verschuldigde betalingen, om welke reden dan ook terug te houden of te minderen.

14.2 Als de contractant consument is, dan kan hij alleen verrekenen met een in gerechtelijke samenhang met de verplichting staande vordering, met een van de opdrachtnemer erkende vordering of met een gerechtelijke vastgestelde vordering.

14.3 De contractant, in zoverre hij ondernemer is en easyTherm zien er, voor zover volgens dwingend recht toelaatbaar, van af hun contractuele betrekking ten behoeve van aanpassing en/of beëindiging aan te vechten en/of geldend te maken als deze niet geldig tot stand is gekomen en/of nietig is.

 

15. Schriftelijke vorm

Om veranderingen van en aanvullingen op de contractuele betrekking tussen de partijen geldig te maken, moeten deze schriftelijk worden opgesteld en door de partijen worden ondertekend. Dit geldt ook voor een eventueel afzien van de vereiste schriftelijke vorm. Mondelinge nevenafspraken bestaan niet. Voor de vereiste schriftelijke vorm voldoen ook e-mail en/of fax.

 

16. Privacybescherming/geheimhouding

16.1 easyTherm heeft het recht persoonsgerelateerde gegevens van de contractant op te slaan en in welke vorm dan ook in overeenstemming met de toepasselijke privacybepalingen te gebruiken.

16.2 De contractant verplicht zich tot absolute geheimhouding met betrekking tot alle informatie waarvan hij kennisneemt voor resp. in de loop van de afwikkeling van de overeenkomst door easyTherm resp. haar zakelijke partners.

 

17. Bevoegde rechtbank/wetskeuze

17.1 Over alle geschillen uit of in samenhang met de contractuele overeenkomst, inclusief de vraag van zijn geldige totstandkoming en/of zijn (voorlopige) gevolgen wordt uitsluitend beslist door de ter zake bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van easyTherm resp. naar keuze van easyTherm ook door de ter zake bevoegde rechtbank in het rechtsgebied waar de contractant zijn woonplaats, een vestiging of vermogen heeft.

17.2 Als de contractant buiten de EU is gevestigd, wordt over geschillen uit of in samenhang met de contractuele overeenkomst tussen de contractant en easyTherm definitief beslist volgens de Weense regels door één of meerdere in overeenstemming met deze regels benoemde scheidsrechter(s). Plaats van arbitrage is Wenen. Taal van arbitrage is Duits.

17.3 Als de contractant consument is, is de bevoegde rechtbank die van de woonplaats of de gewoonlijke verblijfplaats van de contractant of de plaats waar de contractant werkt.

17.4 Alle overeenkomsten tussen easyTherm en de contractant zijn uitsluitend onderworpen aan het Oostenrijkse recht met uitsluiting van collisierechtelijke normen. De toepassing van het VN-kooprecht is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

18. Nietigheidsclausule

Als één of meerdere bepalingen van de AV nietig en/of onuitvoerbaar is/zijn, of als een lacune duidelijk wordt, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de AV aan. De ongeldige en/of onuitvoerbare bepaling(en) en/of een aanvulling op een lacune vindt voor zover juridisch toelaatbaar automatisch plaats, zodat deze bepalingen en/of lacunes zo worden ingevuld dat dit het best overeenkomt met de belangen van de partijen.

© easyTherm, geldig vanaf juli 2018, zet- en drukfouten voorbehouden!